Статут

 

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

«СУМСЬКЕ ЗЕМЛЯЦТВО У М. КИЄВІ

м. Київ – 2016 р.

 1. загальні положення.
  • ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «СУМСЬКЕ ЗЕМЛЯЦТВО у м. КИЄВІ» (надалі – Земляцтво) є громадською організацією, яка об’єднує громадян, що народилися, навчалися чи працювали на Сумщині, або були вихідцями із Сумщини їхні батьки, прабатьки.
  • У своїй діяльності Земляцтво керується Конституцією України, чинним законодавством України та цим Статутом.
  • Земляцтво діє на засадах добровільності, самоврядування, законності та гласності.
  • Земляцтво набуває прав юридичної особи з моменту її державної реєстрації у встановленому чинним законодавством порядку, має відокремлене майно, самостійний майновий баланс, власні кошти, рахунки, у тому числі валютний, у банківських установах, печатки, штампи, бланки, символіку та інші реквізити, зразки яких затверджуються Радою Земляцтва.
  • Земляцтво має свою символіку, зразки якої затверджуються Радою Земляцтва.
  • Земляцтво може від свого імені укладати угоди, набувати майнових та особистих немайнових прав і нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем у судах.
  • Земляцтво не відповідає за зобов’язаннями держави та своїх членів, держава та члени не відповідають за зобов’язаннями Земляцтва.
  • Земляцтво відповідає за своїми зобов’язаннями належним йому майном, на яке, згідно із законодавством, може бути накладено стягнення.
  • Найменування Земляцтва:
   • повне найменування українською мовою – ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «СУМСЬКЕ ЗЕМЛЯЦТВО у м. КИЄВІ»;
   • скорочене найменування  українською  мовою  –  ГО «СУМСЬКЕ ЗЕМЛЯЦТВО у м. КИЄВІ»;
  • Місце знаходження Земляцтва: м. Київ, вул. Рибальська, 11.

 

 1. мета, основні завдання ТА напрями діяльності Земляцтва.
  • Основною метою діяльності Земляцтва є – об’єднання вихідців із Сумщини для консолідації зусиль у захисті національно-культурних, економічних, соціальних інтересів, використання інтелектуальних та інших можливостей у сприянні будівництву незалежної демократичної, соціальної Української держави, соціально-економічному розвитку Сумщини, пропаганді славетної історії, відновленню пам’яток історії та культури.
  • Головними завданнями Земляцтва у встановленому чинним законодавством порядку є:
   • захист громадських інтересів членів Земляцтва;
   • сприяння реалізації інтелектуального і творчого потенціалу членів Земляцтва та вихідців із Сумщини;
   • сприяння процесові економічного, соціального, духовного та культурного розвитку Сумщини;
   • активна участь у вихованні підростаючого покоління, зокрема таких рис, як патріотизм, національна свідомість, любов до рідної землі, вшанування історичних постатей Сумщини, підтримувати талановитих дітей та молодь;
   • сприяння підвищенню авторитету України на міжнародній арені шляхом участі в поширенні інформації та пропаганді історико-культурної спадщини, сучасних досягнень Української держави, у тому числі її невід’ємної частки – Сумщини;
   • сприяння зміцненню економічних, соціальних, культурних, освітніх контактів між вихідцями із Сумщини, що проживають за межами України, зв’язків з окремими адміністративними одиницями інших держав;
   • участь в організації спілкування між земляками із Сумщини, сприяння проведенню спільних культурних та спортивних заходів;
   • налагоджування зав’язків із Сумськими земляками, які мешкають за межами України, організація поїздок для своїх членів як територією України, так і за кордон;
   • представництво громадських інтересів земляків в органах державної влади та місцевого самоврядування;
   • забезпечення тісної взаємодії членів Земляцтва із Сумщиною;
   • сприяння проведенню всіх видів діяльності, пов’язаних з охороною навколишнього природного середовища, пам’яток історії, культури, музейних цінностей, реалізації заходів щодо ініціювання та організації науково-дослідницьких, реставраційних, художніх, ремонтно-будівельних та монтажних робіт, відновленням історії краю;
   • створення як в Україні, так і поза її межами своїх відокремлених підрозділів (представництв, філій тощо, без права юридичної особи);
   • участь в організації художніх, книжкових, науково-технічних виставок, пленерів художників, а також аукціонів народних художніх промислів та ремесел, виробів, підтримці талановитих майстрів та художників із Сумщини;
   • організація свят, концертів, фестивалів та заходів по вшануванню ветеранів воєн (без мети отримання прибутку);
   • заснування або часткове фінансування засобів масової інформації, а також видання власного календаря, газети та іншої друкованої продукції Земляцтва, сприяння розвитку видавничої діяльності та підтримка талановитих письменників Сумщини;
   • організація та проведення на неприбутковій основі конференцій, семінарів, лекцій та інших освітніх заходів;
   • здійснення зв’язків з іншими громадськими організаціями, фізичними та юридичними особами в різних країнах;
   • сприяння розвитку науки і освіти, реалізації науково-освітніх програм;
   • надання допомоги талановитій творчій молоді, організація різноманітних тематичних конкурсів, змагань, тощо із власними цінними призами та заохоченнями;
   • участь у здійсненні мобілізації фінансових ресурсів для реалізації статутних цілей та завдань Земляцтва;
   • участь у залученні інвестицій для здійснення своїх цілей та завдань, а також для розвитку співробітництва з громадськими та іншими структурами, без отримання прибутку;
   • сприяння практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, що спрямовані на досягнення статутної мети та завдань Земляцтва;
   • координаційна, методична та інформаційно-консультативна допомога членам Земляцтва;
   • встановлення дружніх та ділових контактів у сфері статутної діяльності з різними Земляцтвами, організаціями, підприємствами та установами;
   • сприяння формуванню та реалізації державної політики у сфері статутної діяльності, сприяння розробці відповідних цільових програм;
   • стимулювання та сприяння створенню сприятливих умов для розвитку статутної діяльності;
   • представлення своїх інтересів в інших громадських об’єднаннях;

2.2.30.   сприяння організації фінансування на не прибутковій основі проектів, програм, що відповідають цілям та завданням Земляцтва;

 • сприяння створенню телевізійних та радіо програм, випуску відеофільмів;
 • участь у здійснені громадського аналізу чинного законодавства та нормативних актів, що мають відношення до мети та основних завдань Земляцтва;
 • активна участь у громадському житті України.
 • Для досягнення проголошених завдань Земляцтво у встановленому чинним законодавством порядку:
 • представляє та захищає свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах, а також у судових органах;
 • залучає до виконання робіт, пов’язаних з виконанням статутних завдань Земляцтва, кваліфікованих спеціалістів, у тому числі іноземних;
 • співпрацює з іншими громадськими формуваннями, які по роду своєї діяльності близькі до статутної діяльності Земляцтва;
 • має право укладати договори про співпрацю з іншими об’єднаннями громадян;
 • розповсюджує інформацію і пропагує свої ідеї та цілі;
 • сприяє організації курсів, лекцій, семінарів, круглих столів, тощо з питань діяльності Земляцтва;
 • без мети отримання прибутку організовує та проводить науково-практичні конференції, науково-методичні семінари, симпозіуми, лекції, тренінги тощо;
 • має право здійснювати некомерційну господарську діяльність для забезпечення статутної діяльності Земляцтва;
 • сприяє створенню спільних підприємств за участю іноземних юридичних осіб і громадян на території України та за її межами в порядку, встановленому законодавством;
 • бере участь у здійсненні природоохоронних заходів, спрямованих на зменшення впливу негативних факторів на довкілля, здоров’я та майно громадян;
 • укладає договори та угоди;
 • бере участь у розробці законодавчих та інших нормативних актів України;
 • сприяє діяльності Земляцтва та бере участь у різноманітних заходах, конференціях, семінарах;
 • укладає відповідні угоди з міжнародними, зарубіжними громадськими і благодійними організаціями, без мети отримання прибутку;
 • вносить пропозиції до органів державної влади та управління;
 • здійснює громадську експертизу актів законодавства;
 • надає свої незалежні висновки з питань статутної діяльності Земляцтва;
 • має право одержувати від органів державної влади й управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей та завдань;
 • видає в установленому чинним законодавством порядку, на неприбуткових засадах, поліграфічним способом і/чи на електронних та аудіо-, відеоносіях книги, брошури, іншу друковану продукцію (у т.ч. наукову та навчально-освітню продукцію на електронних та аудіо-, відеоносіях), яка пропагує принципи та ідеї, для відродження яких створено Земляцтво, і які тісно пов’язані з його основною діяльністю.
 1. ЧЛЕНи ЗЕМЛЯЦТВА. їх ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ.
  • Члени Земляцтва мають рівні права та обов’язки.
  • Членами Земляцтва можуть бути громадяни України, іноземці, особи без громадянства – вихідці із Сумщини незалежно від національності, віросповідання, політичних переконань, які досягли 18-річного віку, які або народилися, або навчалися, або працювали на Сумщині, або мають родові стосунки з вихідцями із Сумщини та які визнають Статут Земляцтва, беруть активну участь у його діяльності.
  • Прийом до Земляцтва та вихід з нього затверджується Президією Ради Земляцтва, на підставі письмової заяви, поданої на ім’я Голови Земляцтва.
  • Члени Земляцтва мають право:
   • обирати і бути обраними до керівних органів Земляцтва;
   • одержувати будь-яку інформацію про діяльність Земляцтва;
   • подавати пропозиції з питань діяльності Земляцтва, створення її відокремлених підрозділів на розгляд Конференції Земляцтва, Ради та Президії Ради Земляцтва;
   • користуватися інформаційними матеріалами Земляцтва;
   • брати участь у всіх заходах, що проводяться Земляцтвом у формах, передбачених цим Статутом;
   • надавати або залучати безоплатно кошти або майно, надавати безповоротну фінансову допомогу чи добровільні пожертвування для здійснення статутних заходів Земляцтва;
   • у будь-який час поставити питання про припинення своєї участі в Земляцтві шляхом подання Голові Земляцтва відповідної письмової заяви.
  • Члени Земляцтва зобов’язані:
   • сприяти розвиткові Земляцтва, брати активну участь у його діяльності, у тому числі брати участь у Конференціях та зборах;
   • дотримуватися вимог цього Статуту, рішень статутних органів Земляцтва, сприяти роботі керівних органів Земляцтва;
   • сприяти розширенню зв’язків Земляцтва та розповсюдженню інформації про діяльність Земляцтва;
   • надавати Земляцтву інформацію, необхідну для його діяльності;
   • сплачувати вступні та членські внески.
  • За рішенням Президії Ради член Земляцтва може бути виключеним із складу Земляцтва в разі порушення ним Статуту Земляцтва, за некоректні дії по відношенню до Земляцтва або окремих його членів та втрату зв’язків із Земляцтвом. Рішення Президії Ради Земляцтва про виключення може бути оскаржено до Ради або Конференції Земляцтва. Рішення Конференції з цього питання може бути оскаржено в судовому порядку на підставах та у спосіб, визначених чинним законодавством.

 

 1. КЕРІВНІ та статутні ОРГАНИ ЗЕМЛЯЦТВА.
  • Статутними органами Земляцтва є:
   • Конференція Земляцтва – вищий керівний орган.
   • Рада Земляцтва – керівний орган у період між Конференціями.
   • Президія Ради Земляцтва – постійно діючий керівний орган.
   • Голова Земляцтва – керівник Земляцтва.
   • Ревізор – контролюючий орган (контролююча особа) Земляцтва.
  • За рішенням Конференції в Земляцтві можуть створюватися інші органи для здійснення статутної діяльності.
  • Рішення Ради Земляцтва, Президії Ради Земляцтва прийняті з порушенням вимог цього Статуту або які суперечать чинному законодавству можуть бути оскаржені до Конференції Земляцтва. Рішення Конференції Земляцтва може бути оскаржене в судовому порядку відповідно до вимог чинного законодавства.

 

 1. КОНФЕРЕНЦІЯ ЗЕМЛЯЦТВА.
  • Конференція Земляцтва (надалі – Конференція) є його вищим керівним органом, що скликається в міру необхідності, але не рідше одного разу на 3 роки, за рішенням Голови Земляцтва, Ради або Президії Ради Земляцтва. Позачергова Конференція скликається за рішенням Голови Земляцтва, Ради або Президії Ради Земляцтва або на вимогу не менше ніж 10% від загальної кількості членів Земляцтва. Про дату, час, місце, порядок денний Конференції та норму представництва делегатів від відокремлених підрозділів Земляцтва, повідомляється (тим же ким і скликається) не пізніше, ніж за місяць до засідання, а в разі необхідності проведення термінового засідання не пізніше ніж за тиждень до засідання.
  • Конференція вважається правомочною, коли в її роботі беруть участь не менше 50% від загальної кількості обраних делегатів від відокремлених підрозділів Земляцтва. Рішення, що належать до виключної компетенції Конференції Земляцтва, приймаються не менше, як ¾ голосів присутніх на ній. З решти питань, рішення приймаються простою більшістю голосів. Голосування на Конференції Земляцтва також може відбуватись з використанням засобів електронного зв’язку (допускається електронна реєстрація учасників і робота в режимі відео/аудіо конференції).
  • Конференція Земляцтва:
   • затверджує Статут Земляцтва, а також вносить зміни і доповнення до нього;
   • приймає рішення про припинення діяльності Земляцтва, призначає ліквідаційну комісію;
   • обирає і відкликає Голову Земляцтва та членів Ради Земляцтва, заслуховує і затверджує звіти Ради Земляцтва перед членами Земляцтва;
   • обирає і звільняє з посади Ревізора Земляцтва, заслуховує і затверджує звіти Ревізора Земляцтва перед членами Земляцтва про перевірку фінансово-господарської діяльності;
   • реалізує право власності на майно і кошти Земляцтва, що складає 50 і більше відсотків від загальної кількості майна і коштів Земляцтва;
   • може приймати до розгляду і вирішувати будь-які інші питання діяльності Земляцтва.

 

 1. РАДА ЗЕМЛЯЦТВА.
  • Рада Земляцтва (надалі – Рада) є керівним органом Земляцтва в період між Конференціями Земляцтва, складається з Голови Земляцтва, заступників Голови та членів Ради Земляцтва, обраних безпосередньо Конференцією Земляцтва. Рада обирається Конференцією Земляцтва з терміном повноважень 5 років. Членом Ради може бути тільки член Земляцтва, прийнятий відповідно до вимог цього Статуту.
  • Рада Земляцтва:
   • визначає відповідно до мети і завдань цього Статуту основні напрями діяльності Земляцтва;
   • обирає зі свого складу Президію Ради Земляцтва;
   • приймає рішення щодо вступу Земляцтва до асоціацій, фондів, інших громадських формувань та затверджує витрати на ці цілі;
   • затверджує річний План основних заходів, кошторис доходів і видатків Земляцтва, розглядає питання про його виконання;
   • готує та затверджує порядок проведення Конференції Земляцтва;
   • затверджує персональний список почесних членів Ради;
   • приймає рішення про розмір вступних та членських внесків, а також про звільнення будь-якого члена Земляцтва від сплати внесків;
   • звітує перед членами Земляцтва, шляхом подання на затвердження Конференції Земляцтва звіту про діяльність Ради Земляцтва;
   • затверджує Опис, Положення та зразки символіки Земляцтва;
   • вирішує інші питання діяльності Земляцтва в межах своєї компетенції, що не належать до виключної компетенції Конференції Земляцтва.
  • Рада, як правило, вирішує питання на своїх засіданнях, які скликаються в міру необхідності, але не рідше одного разу на півроку, а у випадку термінової необхідності можуть проводитися позачергові засідання. Чергові та позачергові засідання Ради скликаються за вимогою Голови Земляцтва. Про дату, час, місце і порядок денний члени Ради сповіщаються Виконавчим директором не пізніше, ніж за тиждень до її засідання. Допускається електронна реєстрація членів Ради, аудіо/відео конференція, що вважається явкою для кворуму.
  • Засідання Ради визнаються правомочними і їх рішення вважаються прийнятими, якщо в них беруть участь більше 50 відсотків від загальної кількості членів Ради. Право участі в засіданнях Ради Земляцтва з дорадчим голосом мають почесні члени Ради.
  • Рішення Ради приймаються відкритим голосуванням, у тому числі з використанням засобів електронного зв’язку (в режимі аудіо конференції «онлайн», голосуванням по підписці по проектах рішень Ради Земляцтва і з можливістю передачі голосу по довіреності іншому члену Ради), простою більшістю голосів, та підписуються і затверджуються Головою Земляцтва. При голосуванні кожний член Ради має один голос. При розподілі голосів 50 на 50 відсотків голос Голови є вирішальним.

 

 1. ПРЕЗИДІЯ РАДИ ЗЕМЛЯЦТВА.
  • Президія Ради Земляцтва (надалі – Президія Ради) є постійно-діючим керівним органом Земляцтва, який діє з метою координації та підвищення ефективності діяльності Земляцтва. Президія Ради складається з Голови та його заступників, а також із інших членів, які обираються із числа членів Ради до її складу.
  • Президія Ради обирається Радою Земляцтва зі свого складу з терміном повноважень 5 років. Членом Президії Ради може бути тільки член Ради Земляцтва, обраний до складу Ради відповідно до вимог цього Статуту.
  • Президія Ради Земляцтва:
   • проводить моніторинг діяльності Земляцтва;
   • виконує поточну, організаційну та координаційну роботу для реалізації завдань Земляцтва в період між засіданнями Ради;
   • здійснює координацію відокремлених підрозділів Земляцтва та приймає рішення про їх створення та необхідність їхньої легалізації;
   • затверджує керівників відокремлених підрозділів;
   • за дії, що дискредитують Земляцтво або за бездіяльність, має право приймати рішення про закриття відокремлених підрозділів;
   • затверджує рішення про прийом нових членів Земляцтва;
   • затверджує рішення про виключення зі складу Земляцтва;
   • приймає рішення щодо призначення та звільнення керівників заснованих підприємств;
   • приймає рішення про нагородження «Відзнакою Сумського Земляцтва» та «Подякою Сумського Земляцтва»;
   • вирішує питання щодо надання матеріальної допомоги юридичним та фізичним особам.
  • Президія Ради, як правило, вирішує питання на своїх засіданнях, які скликаються в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць.
  • Засідання Президії Ради визнаються правомочними і їх рішення вважаються прийнятими, якщо в них беруть участь більше 50 відсотків від загальної кількості осіб, що входять до складу Президії Ради Земляцтва. Допускається проведення засідань Президії Ради в режимі аудіо/відео конференції та електронної реєстрації.
  • Рішення Президії Ради Земляцтва приймаються, як правило, відкритим голосуванням, у тому числі з використанням засобів електронного зв’язку (в режимі аудіо конференції «онлайн»), простою більшістю голосів. З деяких питань, рішення можуть прийматись таємним голосуванням. Допускається голосування по підписці по проектах рішень Президії Ради та передача голосу по довіреності іншому члену Президії Ради.

 

 1. ГОЛОВА ЗЕМЛЯЦТВА.
  • Земляцтво очолює Голова. Він є вищою посадовою особою Земляцтва і підзвітний Конференції Земляцтва. Голова обирається Конференцією Земляцтва із терміном повноважень 5 років. Голова Земляцтва за посадою є також Головою Ради та Головою Президії Ради Земляцтва.
  • Голова Земляцтва:
   • очолює Раду та Президію Ради, визначає порядок і зміст їх роботи, головує на засіданнях Ради та Президії Ради, контролює виконання рішень Конференції, Ради та Президії Ради Земляцтва;
   • діє від імені Земляцтва, без довіреності, представляє його інтереси у відносинах з органами державної влади і громадськими організаціями, науковими, культурно-просвітницькими установами, комерційними структурами, зарубіжними і міжнародними організаціями, окремими громадянами;
   • має право підпису фінансових та  інших документів, як перша особа, видає накази, довіреності, підписує рішення Ради та Президії Ради;
   • затверджує зразки печаток, штампів, бланків Земляцтва;
   • укладає від імені Земляцтва договори та інші угоди;
   • відкриває та закриває рахунки в установах банків;
   • затверджує штатний розпис апарату Земляцтва;
   • призначає та звільняє працівників штатного апарату та Виконавчого директора Земляцтва;
   • забезпечує ведення оперативного, бухгалтерського обліку та звітності;
   • здійснює оперативне управління майном та коштами Земляцтва;
   • звітує про свою діяльність перед членами Земляцтва;
   • визначає повноваження та функції заступників Голови, Виконавчого директора, членів Ради Земляцтва, членів Президії Ради Земляцтва;
   • затверджує рішення Конференцій, Ради та Президії Ради, довгострокові програми та проекти діяльності Земляцтва, резолюції, звернення та інші документи;
   • приймає рішення про напрями, форми та обсяги матеріальної і фінансової допомоги на підставі проектів та програм.
  • Голова Земляцтва у разі своєї відсутності (відрядження, відпустки, хворобливого стану тощо) або тимчасової неможливості виконувати свої повноваження має право покласти виконання всіх своїх повноважень або їх частину на одного із заступників Голови Земляцтва. Голова Земляцтва може у будь-який час повернути свої повноваження.

 

 1. ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВИ ЗЕМЛЯЦТВА.

9.1.      Перший заступник Голови Земляцтва:

9.1.1    опрацьовує плани роботи Земляцтва на рік і подає їх Голові Земляцтва;

9.1.2.   за  дорученням  Голови Земляцтва  представляє  Земляцтво    в    Асоціації

земляцтв України і у  взаємовідносинах Земляцтва із інституціями Сумської області;

9.1.3.   виконує особисті розпорядження Голови Земляцтва;

9.1.4.   готує кадрові пропозиції для Голови Земляцтва;

9.1.5.   координує роботу інших заступників з питань стратегічного розвитку Земляцтва;

9.1.6.   заміщає Голову Земляцтва на період  відпустки або  відсутності на роботі з інших

причин.

9.2.      Заступник Голови Земляцтва з організаційних питань:

9.2.1.   контролює роботу    апарату    Земляцтва,    організовує      виконання      рішень

Конференції, Ради та розпоряджень Голови Земляцтва;

9.2.2.   готує  на  розгляд  Голові  плани  фінансово-господарської  діяльності  Земляцтва,

звіти по роботі апарату;

9.2.3.   готує проекти наказів, розпоряджень, постанов;

9.2.4.   регулює  робочий  режим працівників апарату, вносить Голові Земляцтва кадрові

пропозиції щодо співробітників апарату Земляцтва;

9.2.5.   розподіляє  серед  працівників  апарату  роботу, яку  надають  інші  заступники та

члени Земляцтва;

9.2.6.   готує проведення Ради, Конференції Земляцтва та інших заходів;

9.2.7.   організовує  роботу   відокремлених  підрозділів Земляцтва,  підтримує  зв’язок  з

керівництвом  Сумської  області, районів та  структурними управліннями з метою

виконання заходів Земляцтва;

9.2.8.   організує залучення коштів для статутної діяльності Земляцтва.

9.3.      Заступник Голови Земляцтва із соціально-економічних питань:

9.3.1.   координує   роботу  Земляцтва  у   зв’язках  із  Сумською  областю   щодо  питань

соціально-економічного   розвитку       регіону,   децентралізації     та    розвитку

самоврядування;

9.3.2.   опікується питаннями земляків — ветеранів воєн  та ліквідаторів аварії на  ЧАЄС;

9.3.3.   координує   питання   співпраці з  іншими   інституціями  Сумської   області,

опікується    навчанням  сумської  молоді  та  супроводженням  їх на заходах

в м. Києві;

9.3.4.   забезпечує зв’язок Земляцтва з органами самоврядування м. Києва.

9.4.      Заступник голови Земляцтва з питань культурно-просвітницької роботи:

9.4.1. планує та координує проведення заходів культурно-просвітницького характеру,  проведення літературних та художніх конкурсів, творчих вечорів, культурного обміну із громадськістю Сумської області.

 

 1. ВИКОНАВЧИЙ ДИРЕКТОР ЗЕМЛЯЦТВА.
  • Для забезпечення щоденної роботи та реалізації статутних завдань Земляцтва Головою Земляцтва призначається Виконавчий директор Земляцтва.
  • Виконавчий директор є підзвітним Голові Земляцтва, Першому заступнику Голови Земляцтва, а з питань організації діловодства, здійснення заходів Земляцтва, договірної діяльності та господарювання – заступнику Голови із організаційних питань.
  • Виконавчий директор Земляцтва:
   • забезпечує поточне виконання рішень статутних органів та Голови Земляцтва;
   • діє від імені Земляцтва, без довіреності з питань, які входять до його компетенції;
   • має право підпису фінансових та інших документів, завізованих заступником Голови із організаційних питань;
   • організує ведення протоколів на засіданнях Президії Ради, Ради та Конференції Земляцтва;
   • веде діловодство в апараті, підготовку, оформлення й архівацію всіх документів (наказів, постанов, рішень, протоколів, планів роботи, планів-заходів, договорів, відомостей членських внесків, актів виконаних робіт, тощо);
   • організовує веде і контролює електронну базу Земляцтва (електронну пошту, сайт Земляцтва, базу фотографій та відео із життя Земляцтва, електронну архівацію документів, списки членів Земляцтва);
   • готує проекти наказів, розпоряджень, постанов для заступника Голови Земляцтва з організаційних питань;
   • організовує аудіо контакти із членами Земляцтва (в т.ч. вітання земляків);
   • забезпечує контроль за дотримання членами Земляцтва статуту та рішень, обов’язкових до виконання (у т.ч. явку на заходи Земляцтва);
   • організовує залучення коштів для статутної діяльності Земляцтва;
   • представляє Земляцтво в міських службах з питань фінансово-господарської діяльності;
   • відповідає за електро та пожежну безпеку офісу Земляцтва;
   • організовує залучення та оформлення нових членів Земляцтва.

 

 1. РЕВІЗОР ЗЕМЛЯЦТВА.
  • Ревізор Земляцтва обирається Конференцією Земляцтва на термін 5 років і є підзвітним Конференції Земляцтва та щорічно інформує Президію Ради Земляцтва про стан справ щодо фінансово-господарської діяльності Земляцтва.
  • Ревізор Земляцтва:
   • проводить перевірку фінансової та господарської діяльності Земляцтва;
   • звітує перед членами Земляцтва, шляхом подання на затвердження Конференції Земляцтва річних звітів про перевірку фінансово-господарської діяльності Земляцтва за звітний період;
   • розглядає та надає відповіді на скарги, листи, звернення і пропозиції громадян та організацій, що надійшли на адресу Земляцтва;
   • вирішує інші питання діяльності Земляцтва в межах додатково наданих йому Конференцією Земляцтва повноважень.

 

 1. ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ЗЕМЛЯЦТВА ПЕРЕД ЙОГО ЧЛЕНАМИ.
  • Голова Земляцтва звітує перед членами Земляцтва про виконання статутних завдань Земляцтва та річного плану роботи Ради Земляцтва на черговому засіданні Конференції Земляцтва.
  • У звіті відображаються такі питання:
   • аналіз виконання Земляцтвом, у тому числі його відокремленими підрозділами, основних завдань;
   • аналіз виконання річного плану Земляцтва, позитивні та негативні явища під час його виконання;
   • чисельність Земляцтва, залучення нових членів та створення відокремлених підрозділів Земляцтва;
   • фінансова діяльність Земляцтва, використання коштів, що надійшли на рахунок Земляцтва з метою виконання статутних завдань Земляцтва;
   • основні завдання Земляцтва та його структурних підрозділів на наступний період його діяльності.
  • Рада Земляцтва після кожного засідання готує для членів Земляцтва інформацію про розглянуті питання та прийняті рішення.

 

 1. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ЗЕМЛЯЦТВА ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ.
  • Члени Земляцтва мають право звернутися до керівних органів Земляцтва, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов’язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.
  • До рішень, дій (бездіяльності), які можуть бути оскаржені, належать рішення у сфері управлінської діяльності керівних органів Земляцтва, внаслідок яких:
   • порушено права та/чи законні інтереси чи свободи члена Земляцтва (групи членів Земляцтва);
   • створено перешкоди для здійснення членом Земляцтва його прав і законних інтересів чи свобод;
   • незаконно покладено на громадянина які-небудь обов’язки або його незаконно притягнуто до відповідальності.
  • Вимоги до звернення:
   • звернення адресуються Голові Земляцтва або Ревізору Земляцтва;
   • структурним підрозділам Земляцтва або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань;
   • у зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання члена Земляцтва, викладена суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги;
   • звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне);
   • письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.
  • Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідними роз’ясненнями не пізніше як через десять днів від дня його надходження.
  • Письмове звернення, не підписане членами Земляцтва, а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає. Не розглядаються повторні звернення від одного і того ж члена Земляцтва з одного й того ж питання, якщо за першим зверненням його вирішено по суті. Рішення про припинення розгляду такого звернення приймає Голова Земляцтва, про що повідомляється особі, яка подала звернення.
  • Пропозиції та зауваження членів Земляцтва розглядаються Президією Ради Земляцтва та їх адресати, відповідно, отримують повідомлення щодо результатів по їх розгляду.
  • Скарга на дії чи рішення керівництва Земляцтва подається в порядку підлеглості Голові Земляцтва чи вищому органу Земляцтва – Конференції Земляцтва (що не позбавляє члена Земляцтва права звернутися до суду відповідно до чинного законодавства України), а в разі незгоди члена Земляцтва з прийнятими вказаними керівними органами Земляцтва за скаргою рішенням — безпосередньо до суду.
  • Член Земляцтва, який звернувся із заявою чи скаргою до керівних органів і посадових осіб Земляцтва, має право:
   • особисто викласти аргументи особі, що перевіряла заяву чи скаргу, та брати участь у перевірці поданої скарги чи заяви;
   • знайомитися з матеріалами перевірки;
   • подавати додаткові матеріали або наполягати на їх запиті органом, який розглядає заяву чи скаргу;
   • бути присутнім при розгляді заяви чи скарги;
   • користуватися послугами адвоката чи свого представника, які здійснюють правозахисну функцію, оформивши це уповноваження у встановленому законом порядку;
   • одержати письмову відповідь про результати розгляду заяви чи скарги;
   • висловлювати усно або письмово вимогу щодо дотримання таємниці розгляду заяви чи скарги;
   • вимагати відшкодування збитків, якщо вони стали результатом порушень встановленого порядку розгляду звернень.
  • Керівні органи Земляцтва, їх керівники та інші посадові особи в межах своїх повноважень зобов’язані:
   • об’єктивно, всебічно та вчасно перевіряти заяви чи скарги;
   • у разі прийняття рішення про обмеження доступу громадянина до відповідної інформації при розгляді заяви чи скарги скласти про це мотивовану відповідь;
   • на прохання члена Земляцтва запрошувати його на засідання відповідного органу, що розглядає його заяву чи скаргу;
   • скасовувати або змінювати оскаржувані рішення у випадках, передбачених законодавством України, якщо вони не відповідають закону або іншим нормативним актам, невідкладно вживати заходів до припинення неправомірних дій, виявляти, усувати причини та умови, які сприяли порушенням;
   • забезпечувати поновлення порушених прав, реальне виконання прийнятих у зв’язку з заявою чи скаргою рішень;
   • письмово повідомляти громадянина про результати перевірки заяви чи скарги та суть прийнятого рішення;
   • у разі визнання заяви чи скарги не обгрунтованою – роз’яснити порядок оскарження прийнятого за нею рішення;
   • не допускати безпідставної передачі розгляду заяв чи скарг іншим органам.

 

 1. ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ ЗЕМЛЯЦТВА. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ.

14.1.      Земляцтво може мати відокремлені підрозділи (відділення), які не є юридичними особами та утворюються за рішенням Президії Ради Земляцтва, як правило, виходячи з територіального принципу місця народження їх членів.

14.2.      Відокремлені підрозділі у своїй діяльності керуються Статутом.

14.3.      Керівник відокремленого підрозділу призначається Головою Земляцтва із затвердженням Президією Ради Земляцтва. Керівник відокремленого підрозділу повинен бути членом Земляцтва.

14.4.      Відокремлені підрозділи мають такі повноваження:

14.4.1.   реалізують   статутні   мету   та   завдання  Земляцтва  у  певному  регіоні  в межах

повноважень, наданих рішенням Ради або Президії Ради Земляцтва;

14.4.2.   проводять роботу із залучення нових  членів;

14.4.3.   представляють Земляцтво на території певного регіону.

14.5.      Керівник відокремленого підрозділу має право:

14.5.1.   використовувати назву та символіку Земляцтва для реалізації завдань Земляцтва;

14.5.2.   отримувати  допомогу  в  реалізації  завдань  Земляцтва   від   керівних  органів  та

посадових осіб Земляцтва;

14.5.3.  бути присутнім як делегат на Конференції Земляцтва;

14.5.4.  звертатись з клопотаннями до керівних органів Земляцтва.

14.6.     Керівник відокремленого підрозділу зобов’язаний:

14.6.1.  дотримуватись вимог Статуту Земляцтва;

14.6.2.  активно впроваджувати рішення керівних органів Земляцтва (прийнятих у

межах Статуту Земляцтва та чинного законодавства);

14.6.3.  не допускати дій, спрямованих на порушення честі, гідності членів Земляцтва.

14.7.     Діяльність відокремленого підрозділу може бути припинено шляхом його закриття

за рішенням Президії Ради Земляцтва.

 

 1. МАЙНО, КОШТИ ТА НЕКОМЕРЦІЙНА ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗЕМЛЯЦТВА.

15.1.     Земляцтво може  мати  у  власності  кошти  та  майно, необхідне  для  провадження

його статутної діяльності. Земляцтво набуває  право  власності  на кошти та майно,

передане йому засновниками, членами Земляцтва або державою, набуте за рахунок

коштів безповоротної фінансової допомоги, добровільних пожертвувань громадян,

підприємств, установ   та   організацій, а   також   на   майно, придбане  за  рахунок

власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законом.

15.2.   Земляцтво акумулює кошти, одержані від членських внесків, надання безповоротної

фінансової    допомоги,   добровільних   пожертвувань   громадян   та    організацій,

діяльності    заснованих    підприємств, а також інших джерел, не заборонених

законодавством.

15.3.    Для   досягнення   поставленої   мети  та   виконання  визначених Статутом завдань

Земляцтво отримує майно та кошти у вигляді:

15.3.1. коштів   або   майна, які  надходять  безоплатно   або   як  безповоротна  фінансова

допомога  чи  добровільні  пожертвування, у  тому  числі  гранти від міжнародних

організацій, у відповідності з чинним законодавством України з цих питань;

15.3.2. пасивних доходів;

15.3.3. коштів  або  майна, які  надходять від  ведення основної діяльності, з урахуванням

положень    статті    157.73     Податкового    Кодексу    України   (№  2755-VI    від

2.12.2010 р.);

15.3.4. дотацій    або   субсидій,   отриманих   із   державного   або    місцевого   бюджетів,

державних   цільових фондів або в  межах  технічної  чи  благодійної, у  тому числі

гуманітарної  допомоги.

15.4.    З  метою   виконання  статутних   завдань   і   цілей  Земляцтво  може   здійснювати

необхідну  діяльність  шляхом  створення госпрозрахункових установ й організацій

із статусом юридичної особи, заснування підприємств, у встановленому порядку.

15.5.    Для  забезпечення  статутної  діяльності  Земляцтво  може  мати  у  своїй  власності

приміщення, будинки, споруди, інвентар, обладнання, майно культурно-освітнього

та  оздоровчого  призначення,  житловий  фонд, транспортні  засоби, засоби  зв’язку,

інше    майно,   грошові    кошти    (у   тому   числі   в   іноземній   валюті),  а  також

інтелектуальну власність.

15.6.    Земляцтво   має   право   використовувати  для   своїх   потреб  будівлі та майно, що

надаються   йому  на   договірних   засадах   фізичними   та   юридичними  особами.

15.7.    Кошти Земляцтва   використовуються   для   виконання  статутних   цілей  і завдань,

придбання     матеріально-технічних    засобів,  у   тому    числі   на   їх  утримання і

обслуговування та на утримання штатного персоналу Земляцтва, а саме:

15.7.1. на виконання статутних завдань Земляцтва;

15.7.2  на створення й розширення матеріальної бази Земляцтва;

15.7.3. на утримання штатного апарату Земляцтва;

 • на оренду приміщень, оплату комунальних послуг.

15.8. Забороняється  розподіл  отриманих  доходів (прибутків) Земляцтва або їх частини

серед   засновників   (учасників),  членів,  працівників  (окрім  оплати  їхньої праці,

нарахування   єдиного   соціального   внеску), членів  органів  управління та інших

пов’язаних з ними осіб. Доходи (прибутки) Земляцтва використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Земляцтва, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених його установчими документами.

15.9. Право підпису фінансових документів щодо використання майна та коштів

Земляцтва за великими проектами Земляцтва (у значних розмірах)  має

виключно  Голова   Земляцтва   та  лише за його дорученням Виконавчий             директор Земляцтва.

15.10. Земляцтво,    створені     ним    установи   й   організації   та   засновані  Земляцтвом

підприємства  ведуть оперативний  та бухгалтерський  облік, статистичну звітність,

вносять   до   бюджету   платежі    в   порядку   та розмірах,   передбачених   чинним

законодавством.

15.11. На  штатних працівників   Земляцтва   поширюється   законодавство   про  працю,          соціальне  забезпечення і соціальне страхування.

15.12. Земляцтво може  замість  утримання штатного апарату чи його частини залучати до

виконання певної роботи на договірних засадах фізичних та юридичних осіб.

15.13. Працівники із числа членів Земляцтва (у тому числі і Голова Земляцтва)

мають право виконувати свої обов’язки на добровільних засадах, тобто без

отримання грошової чи іншої винагороди.

 

 1. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ЗЕМЛЯЦТВА.

16.1. Зміни  і доповнення    до    Статуту    Земляцтва   приймаються   Конференцією

Земляцтва,  якщо  за  це  проголосувало  не  менше  ніж ¾ делегатів, присутніх на

Конференції Земляцтва.

16.2. Земляцтво повідомляє в установленому законодавством порядку уповноважений

орган з питань реєстрації про зміни і доповнення, що внесені до Статуту Земляцтва.

 1. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗЕМЛЯЦТВА.

17.1. Діяльність Земляцтва може бути припинена шляхом його реорганізації (злиття,

приєднання, розділу, виділення) або саморозпуску згідно з рішенням Конференції

Земляцтва, якщо за це проголосувало не менше ніж ¾ делегатів, присутніх на

Конференції, або за рішенням суду у випадках, передбачених чинним

законодавством.

17.2. При реорганізації Земляцтва вся сукупність його прав та обов’язків переходить до

його правонаступника. Земляцтво не може бути реорганізоване в юридичну особу,

метою діяльності якої є отримання прибутку.

17.3. Земляцтво припиняє діяльність:

17.3.1. за рішенням Конференції Земляцтва;

17.3.2. на підставі рішення суду.

17.4.   Припинення    діяльності     Земляцтва     проводить     ліквідаційна    комісія,   яка

призначається  Конференцією Земляцтва  або  органом, що  прийняв  рішення про

припинення діяльності Земляцтва.

17.5.   З  моменту  створення  ліквідаційної  комісії  до  неї переходять повноваження по

управлінню   Земляцтвом.  Ліквідаційна   комісія  складає  ліквідаційний  баланс  і

представляє його Конференції Земляцтва на затвердження.

17.6.   У разі припинення діяльності  Земляцтва його активи повинні бути передані одній

або   кільком   неприбутковим   організаціям  відповідного виду або зараховані до

доходу   бюджету, якщо   інше   не   передбачено  законом, що регулює діяльність

відповідної неприбуткової організації.

 

 

 

Головуючий                                                              І.М. Рішняк

 

Секретар                                                                    І.В. Родченко

www.000webhost.com